.ךינפל טיבהל רוכז ךא ,הגספב ךיניע עבק
ןושארב יולת ןורחאה דעצה
ללגב קר םש התאש בושחת לא
.הגספה תא האור התאש
,דעצב חוטב היה ,ךילגר ךרדמ רומש
ךתעד תא טיסהל ךכל חינת לא ךא
.רתויב ההובגה ךתפיאשמ
ןורחאב יולת ןושארה דעצה
        לאמוד הנר
נוק טסלי צימר בגליל של קנדה Nuk Tessli Hiking Heaven in North Canada
  לארא ןורודל תורומש תויוכזה לכ